Rammer for by og land

99.E.2


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Håstrupvej, Håstrup

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Max. bebygget grundareal i m2
40%

Max. rumfang m3 pr. m2
3.0

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
6

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som har tilknytning til jordbruget, og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig eller lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Bebyggelsens omfang
Højst 40% af grundarealet uden tillægsareal må bebygges. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene m.v.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone og skal forblive i landzone ved lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00