Rammer for by og land

99.E.2


Bestemmelser

Plannummer 99.E.2 
Plannavn Erhvervsområde ved Håstrupvej, Håstrup 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Max. bebygget grundareal i m2 40% 
Max. rumfang m3 pr. m2 3.0 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udføres erhverv, som har tilknytning til jordbruget, og enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig eller lignende) i tilknytning til den pågældende virksomhed. 
Bebyggelsens omfang Højst 40% af grundarealet uden tillægsareal må bebygges. Det samlede rumfang af bygninger må ikke overstige 3 m³ pr. m² grundareal. Rumfanget beregnes af hele den del af bygningen, som er over færdigt terræn, herunder kviste, fremspring, skorstene m.v. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone og skal forblive i landzone ved lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00