Rammer for by og land

99.E.1


Bestemmelser

Plannummer 99.E.1 
Plannavn Erhvervsområde ved Svindbækvej og Vejlevej ved Svindbæk 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 3 etager 
Max. bygningshøjde 20 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Bebyggelsesprocent: 50
Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom
Maks. antal etager: 3
Maks. bygningshøjde i meter: 20
Min. tilladte miljøklasse: 1
Maks. tilladte miljøklasse: 6 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål med industri, lager- og værkstedsvirksomhed, engroshandel samt enkelte boliger (bestyrer- og portnerbolig o. lign.) i tilknytning til den enkelte virksomhed. I området må der ikke drives handel med dagligvarer. 
Bebyggelsens omfang Bygninger kan opføres i op til 20 meters højde. Enkelte bygningselementer og tekniske anlæg kan efter en særlig planlægning opføres i op til 50 meter, hvis de kan indpasses visuelt i området. 
Bemærkning til zonestatus Byzone 
Lokalplaner Lokalplanlægningen skal sikre, at der stilles krav i forholdtil varetagelse af drikkevandsinteresserne i forbindelse medat miljøklassen hæves. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00