Rammer for by og land

8.O.6


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Steen Blicher Vej i Bredsten

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
10.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, plejecenter med tilhørende boliger, beskyttede boliger mv.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være fritliggende til offentlige formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

Miljø
Men henblik på grundvandsbeskyttelse bør følgende bestemmelser overholdes: Der må ikke nedgraves tanke til opbevaring af olie/benzin eller andre kemiske stoffer i området, og områdets friarealer må ikke renholdes ved brug af sprøjetemidler, hverken i anlægs- eller driftsfasen.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00