Rammer for by og land

8.O.6


Bestemmelser

Plannummer 8.O.6 
Plannavn Offentligt område ved Steen Blicher Vej i Bredsten 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 10.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som institutioner, plejecenter med tilhørende boliger, beskyttede boliger mv. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være fritliggende til offentlige formål. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det. 
Miljø Men henblik på grundvandsbeskyttelse bør følgende bestemmelser overholdes: Der må ikke nedgraves tanke til opbevaring af olie/benzin eller andre kemiske stoffer i området, og områdets friarealer må ikke renholdes ved brug af sprøjetemidler, hverken i anlægs- eller driftsfasen. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00