Rammer for by og land

8.E.4


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Mølletoften, Bredsten

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bebygget grundareal i m2
50%

Max. rumfang m3 pr. m2
3 m³ pr. m²

Max. bygningshøjde
10 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål og tekniske formål til energiforsyning.


Bebyggelsens omfang
Enkelte bygninger kan opføres i op til 20 meters højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Ved anvendelse til tekniske formål til energiforsyning i form af solenergi gælder bestemmelsen om maks. andel af grundarealet der må bebygges, ikke for bygninger der er nødvendige for virksomhedens drift.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinjer skal området betragtes som områdetype 2. Området betragtes som støjkonsekvenszone i forhold til de tilstødende boligområder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone.
Ved anvendelse til tekniske formål til energiforsyning i form af solenergi, forbliver området i landzone. Ved anvendelse til erhvervsformål overføres området til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00