Rammer for by og land

8.B.7


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Skolevænget i Bredsten

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
6,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav bebyggelse, samt offentlige formål som institutioner, parkering, sportspladser, grønne områder, kirker o. lign.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være fritliggende til boliger og offentlige formål. Ved åben-lav bebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav bebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Kommunalbestyrelsen kan tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til bygningens indretning eller formål nødvendiggør det.

Miljø
Området skal planlægges med særlige forholdsregler for beskyttelse af grundvandet.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Der er kirkefredning på alle områder til kirkeformål.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00