Rammer for by og land

7.B.6


Bestemmelser

Plannummer 7.B.6 
Plannavn Boligområde ved Engumvej i Bredal 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser En del af området er udpeget som økologisk forbindelsesområde. De økologiske forbindelsesområder er i kommuneplanen udlagt som brede bånd, inden for hvilke der er mulighed for at oprette sammenhængende natur. Den endelige afgrænsning skal ske i en lokalplan. Planlægningen skal sikre, at der kan skabes sammenhængende natur, samt sikre beskyttet dige. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00