Rammer for by og land

7.B.6


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Engumvej i Bredal

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
En del af området er udpeget som økologisk forbindelsesområde. De økologiske forbindelsesområder er i kommuneplanen udlagt som brede bånd, inden for hvilke der er mulighed for at oprette sammenhængende natur. Den endelige afgrænsning skal ske i en lokalplan. Planlægningen skal sikre, at der kan skabes sammenhængende natur, samt sikre beskyttet dige.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00