Rammer for by og land

5.R.2


Bestemmelser

Plannummer 5.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Rørbækvej i Børkop 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som naturområde. 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som rekreativt område. 
Opholdsarealer Der kan etableres søer i området, der fungerer som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra bydelene. Søerne kan forbindes med åbne grøfter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn uden Byrådets tilladelse, med mindre det er nødvendigt ved etablering af forsinkelsesbassiner i området. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00