Rammer for by og land

5.R.2


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Rørbækvej i Børkop

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som naturområde.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som rekreativt område.

Opholdsarealer
Der kan etableres søer i området, der fungerer som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra bydelene. Søerne kan forbindes med åbne grøfter.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn uden Byrådets tilladelse, med mindre det er nødvendigt ved etablering af forsinkelsesbassiner i området.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00