Rammer for by og land

5.R.1


Bestemmelser

Plannummer 5.R.1 
Plannavn Rekreative områder ved Børkop syd 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 10% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1 etage 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som skovrejsning, der skal give læ til bydelens boligområder og rekreative områder, samt til opholds- og fritidsaktiviteter for områdets beboere. Herudover kan der opføres en institution og/eller fælleshus for områdets beboere. 
Bebyggelsens omfang Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som byskov og rekreativt område. Det samlede etageareal må ikke overstige 1.000 m². 
Opholdsarealer Der kan etableres søer i området, der fungerer som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra bydelene. 
Trafik Der kan udlægges veje og stier i området, når disse ikke forringer områdes funktion som læ-bælter. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00