Rammer for by og land

5.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreative områder ved Børkop syd

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
10%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1 etage

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål som skovrejsning, der skal give læ til bydelens boligområder og rekreative områder, samt til opholds- og fritidsaktiviteter for områdets beboere. Herudover kan der opføres en institution og/eller fælleshus for områdets beboere.

Bebyggelsens omfang
Der må kun opføres bebyggelse der er nødvendig for områdets funktion som byskov og rekreativt område. Det samlede etageareal må ikke overstige 1.000 m².

Opholdsarealer
Der kan etableres søer i området, der fungerer som forsinkelsesbassiner for overfladevand fra bydelene.

Trafik
Der kan udlægges veje og stier i området, når disse ikke forringer områdes funktion som læ-bælter.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00