Rammer for by og land

5.C.1


Bestemmelser

Plannummer 5.C.1 
Plannavn Centerområde ved Søndergade i Børkop 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 150% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 6 etager 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv, restaurationer og lignende, offentlige formål - posthus, banegård, bibliotek, mødelokaler, omsorgslokaler og lignende samt boliger, der kan indpasses i området. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse langs Søndergade, Jernbanegade, Ny Boder, Amaliegade og Vestergade. Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 3.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Trafik Der skal udlægges arealer til det nødvendige antal parkeringspladser til ansatte, besøgende og beboere i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00