Rammer for by og land

5.C.1


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Søndergade i Børkop

Anvendelse generelt
Centerområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
150%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
6 etager

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål - butikker, liberale erhverv, restaurationer og lignende, offentlige formål - posthus, banegård, bibliotek, mødelokaler, omsorgslokaler og lignende samt boliger, der kan indpasses i området.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse skal opføres som sluttet randbebyggelse langs Søndergade, Jernbanegade, Ny Boder, Amaliegade og Vestergade. Butikker må have et max. bruttoetageareal på henholdsvis 3.000 m² for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Trafik
Der skal udlægges arealer til det nødvendige antal parkeringspladser til ansatte, besøgende og beboere i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00