Rammer for by og land

5.B.41


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fruergaardsvej i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde - Tæt lav

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov.

Opholdsarealer
Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00