Rammer for by og land

5.B.41


Bestemmelser

Plannummer 5.B.41 
Plannavn Boligområde ved Fruergaardsvej i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde - Tæt lav 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov. 
Opholdsarealer Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00