Rammer for by og land

5.B.36


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Lilholtvej i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse og åben-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Opholdsarealer
Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00