Rammer for by og land

5.B.32


Bestemmelser

Plannummer 5.B.32 
Plannavn Boligområde ved Fruergaardsvej og Søndergade i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom Max. antal etager 2 etager Max. bygningshøjde 8,5 m 
Opholdsarealer Opholdsarealer: Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00