Rammer for by og land

5.B.32


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fruergaardsvej og Søndergade i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres eller indrettes fælles bygninger/institutioner til dækning af områdets lokale behov

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom Max. antal etager 2 etager Max. bygningshøjde 8,5 m

Opholdsarealer
Opholdsarealer: Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00