Rammer for by og land

5.B.25


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved B. Berthelsensvej i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. Inden for området kan der opføres, eller indrettes fælles bygninger og institutioner til dækning af områdets lokale behov.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Området er omfattet af Masterplan for byudviklingen i Børkop. Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/- 0,50 meter uden Byrådets tilladelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00