Rammer for by og land

5.B.15


Bestemmelser

Plannummer 5.B.15 
Plannavn Boligområde ved Amaliehaven i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Grunde må ikke udstykkes mindre end 800 m² ved åben-lav bebyggelse og 350 m² ved tæt-lav bebyggelse. 
Opholdsarealer Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m² ved åben-lav bebyggelse og 20 m² ved tæt-lav bebyggelse. Fælles friarealer kan placeres samlet for de enkelte bebyggelser. 
Miljø Støj fra vejanlæg og jernbane må ikke overstige det støjniveau, som er fastsat i de generelle rammer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 
Særlige bestemmelser Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/-0,50 meter uden Byrådets tilladelse. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00