Rammer for by og land

5.B.15


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Amaliehaven i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, udført som åben-lav og tæt-lav bebyggelse.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Grunde må ikke udstykkes mindre end 800 m² ved åben-lav bebyggelse og 350 m² ved tæt-lav bebyggelse.

Opholdsarealer
Der skal udlægges areal til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed udlægges mindst 15 m² ved åben-lav bebyggelse og 20 m² ved tæt-lav bebyggelse. Fælles friarealer kan placeres samlet for de enkelte bebyggelser.

Miljø
Støj fra vejanlæg og jernbane må ikke overstige det støjniveau, som er fastsat i de generelle rammer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Særlige bestemmelser
Der må ikke foretages regulering af terræn på de enkelte grunde på mere end +/-0,50 meter uden Byrådets tilladelse.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00