Rammer for by og land

5.B.11


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Amalievænget i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg såsom beboerhus, vaskeri og lignende.

Bebyggelsens omfang
Der må højst opføres 38 boligenheder i området. Der skal lægges vægt på, at bebyggelsen kommer til at fremtræde som en helhed, og at bebyggelsen på en naturlig måde afrunder den eksisterende bebyggelse ved Amaliegade og Vestergade.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal mindst udlægges 20 m².

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00