Rammer for by og land

5.B.11


Bestemmelser

Plannummer 5.B.11 
Plannavn Boligområde ved Amalievænget i Børkop 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg såsom beboerhus, vaskeri og lignende. 
Bebyggelsens omfang Der må højst opføres 38 boligenheder i området. Der skal lægges vægt på, at bebyggelsen kommer til at fremtræde som en helhed, og at bebyggelsen på en naturlig måde afrunder den eksisterende bebyggelse ved Amaliegade og Vestergade. 
Opholdsarealer Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. For hver boligenhed skal mindst udlægges 20 m². 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00