Rammer for by og land

5.B.10


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Elbækparken i Børkop

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, tæt-lav bebyggelse samt fællesanlæg, såsom beboerhus, vaskeri og lignende.

Bebyggelsens omfang
Der må højst opføres 90 boligenheder i området.

Opholdsarealer
Der skal udlægges arealer til fælles opholds- og legeområder for områdets beboere. Det område, hvor skålstenen er placeret, skal friholdes for bebyggelse og udlægges som offentligt anlæg med historisk mindesmærke.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00