Rammer for by og land

4.R.1


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Hejlskovbjerg i Egtved

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, ferieboliger, restaurant og lignende.

Bebyggelsens omfang
Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone.

Særlige bestemmelser
I forbindelse med lokalplanlægning skal der udarbejdes en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00