Rammer for by og land

4.R.1


Bestemmelser

Plannummer 4.R.1 
Plannavn Rekreativt område ved Hejlskovbjerg i Egtved 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, ferieboliger, restaurant og lignende. 
Bebyggelsens omfang Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. 
Særlige bestemmelser I forbindelse med lokalplanlægning skal der udarbejdes en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00