Rammer for by og land

4.C.1


Bestemmelser

Plannummer 4.C.1 
Plannavn Centerområde ved Aftensang i Egtved 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål. Området er forbeholdt detailhandel, boliger og liberalt erhverv, som naturligt hører til i området. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinie. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter. Den maksimale butiksstørrelse må være 3.000 m² bruttoetageareal for dagligvarebutikker og 1.000 m² for udvalgsvarebutikker. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Opholdsarealer Der skal inden for centerområderne etableres steder til udendørs ophold som f.eks. torve, pladser og grønne områder. I disse områder kan der naturligt placeres kunst. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser For den sydvestlige del af området gælder kirkefredning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00