Rammer for by og land

4.B.9


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Dalgade og Søndergade i Egtved

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
45%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål og liberale erhverv. Der kan planlægges for butikker til lokal forsyning. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutik

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinie. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter.

Opholdsarealer
Der skal inden for området etableres steder til udendørs ophold som f.eks. torve, pladser og grønne områder. I disse områder kan der naturligt placeres kunst.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00