Rammer for by og land

4.B.9


Bestemmelser

Plannummer 4.B.9 
Plannavn Boligområde ved Dalgade og Søndergade i Egtved 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 45% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, offentlige formål og liberale erhverv. Der kan planlægges for butikker til lokal forsyning. Butikkerne må maksimalt have et bruttoetageareal på 1.000 m² for dagligvarebutikker og 500 m² for udvalgsvarebutik 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen skal udformes overvejende som randbebyggelse i gadelinie. Bebyggelsesprocenten for centerbebyggelse må maksimalt være 60 for den enkelte parcel. Bebyggelsesprocenten for boligbebyggelse må maksimalt være 45 for den enkelte parcel. Bebyggelse i op til 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 8,5 meter. Bebyggelse med mere end 2 etager må opføres med en totalhøjde på maksimalt 12 meter. 
Opholdsarealer Der skal inden for området etableres steder til udendørs ophold som f.eks. torve, pladser og grønne områder. I disse områder kan der naturligt placeres kunst. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00