Rammer for by og land

4.B.11


Bestemmelser

Plannummer 4.B.11 
Plannavn Boligområde ved Syrenhaven i Egtved 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med mulighed for husdyrhold - hobbylandbrug. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse i 1 etage må opføres med en facadehøjde på op til 4 meter målt fra naturligt terræn til tagudhæng. Eller der kan bygges i 2 hele etager. Bebyggelse med placering på arealer med terrænmæssigt store forskelle skal placeres og udformes, så de er med til at understrege terrænet. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Ved drift skal der i videst muligt omfang arbejdes økologisk. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00