Rammer for by og land

4.B.10


Bestemmelser

Plannummer 4.B.10 
Plannavn Boligområde ved Hejlskovbjerg i Egtved 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelsens omfang og udformning skal ske i samspil med landskabet. 
Miljø Vandhuller og levende hegn skal bevares. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser I forbindelse med lokalplanlægning skal der udarbejdes en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00