Rammer for by og land

3.R.9


Bestemmelser

Plannummer 3.R.9 
Plannavn Rekreativt område ved Haughus i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges fælles rekreative friarealer med et højt naturindhold. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, samt mindre bygninger til tekniske installationer. Der kan etableres mere kulturprægede landskabselementer, som kan bidrage til en aktiv brug af arealerne. 
Opholdsarealer Fladerne skal have en karakter af blomstereng, og beplantningen skal bestå af karakteristiske og robuste plantearter, gerne med en stor årstidsvariation. På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser For at sikre de rekreative interesser og værdier i området kan der udarbejdes en lokalplan, der mere detaljeret angiver beplantning og anvendelsesmuligheder. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00