Rammer for by og land

3.R.9


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Haughus i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges fælles rekreative friarealer med et højt naturindhold.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, som er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, samt mindre bygninger til tekniske installationer. Der kan etableres mere kulturprægede landskabselementer, som kan bidrage til en aktiv brug af arealerne.

Opholdsarealer
Fladerne skal have en karakter af blomstereng, og beplantningen skal bestå af karakteristiske og robuste plantearter, gerne med en stor årstidsvariation. På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
For at sikre de rekreative interesser og værdier i området kan der udarbejdes en lokalplan, der mere detaljeret angiver beplantning og anvendelsesmuligheder.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00