Rammer for by og land

3.R.7


Bestemmelser

Plannummer 3.R.7 
Plannavn Rekreativt område ved Grangaardvej i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, fritidsformål, ny skov samt støjvold mod jernbanen. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke etableres bebyggelse i skovområder, udover småbygninger i forbindelse med arealernes rekreative anvendelse. 
Opholdsarealer På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får. Der kan laves lysninger i skovene med mulighed for at etablere bålpladser, naturlegepladser o.l. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Skovrejsningsarealerne skal dels skabe en overgang til jernbanen og Vejlevej i den nordvestlige del af planområdet, og dels knytte området sammen med Jelling Skov i den sydlige del af planområdet. Skovrejsningen i den centrale og sydlige del skal ses i sammenhæng med ønsket om at skabe en decideret skovby på Haughus jorder. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00