Rammer for by og land

3.R.7


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Grangaardvej i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, fritidsformål, ny skov samt støjvold mod jernbanen.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke etableres bebyggelse i skovområder, udover småbygninger i forbindelse med arealernes rekreative anvendelse.

Opholdsarealer
På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får. Der kan laves lysninger i skovene med mulighed for at etablere bålpladser, naturlegepladser o.l.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Skovrejsningsarealerne skal dels skabe en overgang til jernbanen og Vejlevej i den nordvestlige del af planområdet, og dels knytte området sammen med Jelling Skov i den sydlige del af planområdet. Skovrejsningen i den centrale og sydlige del skal ses i sammenhæng med ønsket om at skabe en decideret skovby på Haughus jorder.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00