Rammer for by og land

3.R.6


Bestemmelser

Plannummer 3.R.6 
Plannavn Rekreativt område ved Grangaards Jorde i Jelling 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til fælles rekreative friarealer med et højt naturindhold. 
Bebyggelsens omfang Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, samt mindre bygninger til tekniske installationer. Der kan etableres mere kulturprægede landskabselementer, som kan bidrage til en aktiv brug af arealerne. 
Opholdsarealer Der kan ikke etableres faciliteter som indbyder til ophold syd for den rekreative sti mod golfbanen, da dette areal netop er udlagt for at reducere faren for vildfarne bolde fra golfbanen. Fladerne skal have en karakter af blomstereng, og beplantningen skal bestå af karakteristiske og robuste plantearter, gerne med en stor årstidsvariation. På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00