Rammer for by og land

3.R.6


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Grangaards Jorde i Jelling

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til fælles rekreative friarealer med et højt naturindhold.

Bebyggelsens omfang
Området må ikke bebygges, bortset fra mindre bygninger, der er nødvendige for områdets anvendelse som rekreativt område, samt mindre bygninger til tekniske installationer. Der kan etableres mere kulturprægede landskabselementer, som kan bidrage til en aktiv brug af arealerne.

Opholdsarealer
Der kan ikke etableres faciliteter som indbyder til ophold syd for den rekreative sti mod golfbanen, da dette areal netop er udlagt for at reducere faren for vildfarne bolde fra golfbanen. Fladerne skal have en karakter af blomstereng, og beplantningen skal bestå af karakteristiske og robuste plantearter, gerne med en stor årstidsvariation. På arealerne ved den nordligste sø og inden for stierne ved Grangaards Mose kan arealerne afgræsses af f.eks. får.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00