Rammer for by og land

3.O.9


Bestemmelser

Plannummer 3.O.9 
Plannavn Offentligt område ved Gormsgade i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 120% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kro/hotel. parkeringspladser, rekreative arealer og udstillingsfaciliteter, herunder formidling af verdenskulturarven. 
Bebyggelsens omfang Ny bebyggelse ved kroen skal udformes på en sådan måde, at den gamle krobygning bevarer sin dominans og således at ny bebyggelse samtidig arkitektonisk/ og landskabeligt harmonerer med kirken, højene og det omkringliggende åbne land. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan. 
Miljø For en mindre del af området gælder overfredningsnævnskendelse (den såkaldte udsigtsfredning) fra 1947. For en del af området gælder naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 m beskyttelseslinier om faste fortidsminder. Den gamle krobygning er fredet i medfør af bygningsfredningsloven. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan. 
Særlige bestemmelser Ved lokalplanlægningen skal der i detailudformningen tages særlige arkitektoniske hensyn til de nationale mindesmærker i område 3.O.1 ved Jelling kirke. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00