Rammer for by og land

3.O.9


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Gormsgade i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
120%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
12,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål som kro/hotel. parkeringspladser, rekreative arealer og udstillingsfaciliteter, herunder formidling af verdenskulturarven.

Bebyggelsens omfang
Ny bebyggelse ved kroen skal udformes på en sådan måde, at den gamle krobygning bevarer sin dominans og således at ny bebyggelse samtidig arkitektonisk/ og landskabeligt harmonerer med kirken, højene og det omkringliggende åbne land. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Miljø
For en mindre del af området gælder overfredningsnævnskendelse (den såkaldte udsigtsfredning) fra 1947. For en del af området gælder naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 m beskyttelseslinier om faste fortidsminder. Den gamle krobygning er fredet i medfør af bygningsfredningsloven.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan.

Særlige bestemmelser
Ved lokalplanlægningen skal der i detailudformningen tages særlige arkitektoniske hensyn til de nationale mindesmærker i område 3.O.1 ved Jelling kirke.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00