Rammer for by og land

3.O.1


Bestemmelser

Plannavn
Offentligt område ved Jelling Kirke i Jelling

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Anvendelse specifik
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
20%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål med henblik på fredeliggørelse af verdensarvsmonumentet. Området kan anvendes til kirkelige formål, nationalhistoriske fortidsminder, formidling af verdenskulturarv, parkeringspladser og rekreative arealer.

Bebyggelsens omfang
Der må ikke ske yderligere bebyggelse i området ud over nødvendige mindre bygninger til monumentområdets funktion, f.eks. overdækning af Jelling-stenene.

Miljø
For en del af området gælder overfredningsnævnskendelse (den såkaldte udsigtsfredning) fra 1947. For en del af området gælder museumslovens §29 vedr. 100 m beskyttelseslinier om faste fortidsminder. For en del af området gælder fredningsnævnskendelse af 1. marts 1980. Højene og de to runesten er beskyttet iht. Museumslovens §29. Dele af området (højene, kirken og runestenene) er optaget på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00