Rammer for by og land

3.O.1


Bestemmelser

Plannummer 3.O.1 
Plannavn Offentligt område ved Jelling Kirke i Jelling 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Anvendelse specifik Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 20% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål med henblik på fredeliggørelse af verdensarvsmonumentet. Området kan anvendes til kirkelige formål, nationalhistoriske fortidsminder, formidling af verdenskulturarv, parkeringspladser og rekreative arealer. 
Bebyggelsens omfang Der må ikke ske yderligere bebyggelse i området ud over nødvendige mindre bygninger til monumentområdets funktion, f.eks. overdækning af Jelling-stenene. 
Miljø For en del af området gælder overfredningsnævnskendelse (den såkaldte udsigtsfredning) fra 1947. For en del af området gælder museumslovens §29 vedr. 100 m beskyttelseslinier om faste fortidsminder. For en del af området gælder fredningsnævnskendelse af 1. marts 1980. Højene og de to runesten er beskyttet iht. Museumslovens §29. Dele af området (højene, kirken og runestenene) er optaget på UNESCO’s liste over Verdens Kulturarv. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Landzone overføres til byzone ved lokalplan. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00