Rammer for by og land

3.E.5


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Vejlevej og Mangehøje, Jelling

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
12.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
5

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den samlede ramme for bruttoetageareal til detailhandel udgør 5.000 m². Den enkelte butik må have et maximalt bruttoetageareal på 1.500 m².

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsesprocent 35 for den enkelte ejendom.Max. bygningshøjde 12 meter.Ved placering af bebyggelse langs Vejlevej skal tages hensyn til, at der er planlagt et boligområde umiddelbart syd for Vejlevej.

Opholdsarealer
Der skal udlægges et beplantningsbælte langs Vejlevej.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er pålagt deklaration vedr. konsekvenszone for naturgasledning. Støjgrænsen for området er 60 dB(A). Min. tilladte miljøklasse 1.Max. tilladte miljøklasse 5.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00