Rammer for by og land

3.E.5


Bestemmelser

Plannummer 3.E.5 
Plannavn Erhvervsområde ved Vejlevej og Mangehøje, Jelling 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 12.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den samlede ramme for bruttoetageareal til detailhandel udgør 5.000 m². Den enkelte butik må have et maximalt bruttoetageareal på 1.500 m². 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocent 35 for den enkelte ejendom.Max. bygningshøjde 12 meter.Ved placering af bebyggelse langs Vejlevej skal tages hensyn til, at der er planlagt et boligområde umiddelbart syd for Vejlevej. 
Opholdsarealer Der skal udlægges et beplantningsbælte langs Vejlevej. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedrørende ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er pålagt deklaration vedr. konsekvenszone for naturgasledning. Støjgrænsen for området er 60 dB(A). Min. tilladte miljøklasse 1.Max. tilladte miljøklasse 5. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00