Rammer for by og land

3.E.4


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde nord for Nordkrogen i Jelling Nordkrogen i Jelling

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2 etager

Max. bygningshøjde
8,5 m

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål.

Bebyggelsens omfang
Byrådet kan i særlige tilfælde tillade, at en bygning eller dele heraf opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Miljø
Støjgrænsen for området er 60 dB(A).

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00