Rammer for by og land

3.E.3


Bestemmelser

Plannavn
Erhvervsområde ved Østkrogen i Jelling

Anvendelse generelt
Erhvervsområde

Anvendelse specifik
Erhvervsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
35%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
10.0

Min. miljøklasse
1

Max. miljøklasse
4

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den samlede ramme for bruttoetageareal til detailhandel udgør 5.000 m². Den enkelte butik må have et max. bruttoetageareal på 1.500 m².

Bebyggelsens omfang
Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Opholdsarealer
Der skal udlægges et beplantningsbælte langs Vejlevej.

Miljø
I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er pålagt deklaration vedr. konsekvenszone for naturgasledning. Støjgrænsen for området er 60 dB(A).

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00