Rammer for by og land

3.E.3


Bestemmelser

Plannummer 3.E.3 
Plannavn Erhvervsområde ved Østkrogen i Jelling 
Anvendelse generelt Erhvervsområde 
Anvendelse specifik Erhvervsområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 35% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 10.0 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål som f.eks. handels-, forretnings- og servicevirksomhed med behov for værksteds-, udstillings- og salgslokaler. Der må ikke etableres dagligvarebutikker i området. Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Den samlede ramme for bruttoetageareal til detailhandel udgør 5.000 m². Den enkelte butik må have et max. bruttoetageareal på 1.500 m². 
Bebyggelsens omfang Byrådet kan tillade at en bygning eller dele heraf opføres i større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. 
Opholdsarealer Der skal udlægges et beplantningsbælte langs Vejlevej. 
Miljø I relation til miljølovgivningens retningslinier vedr. ekstern støj fra virksomheder skal området betragtes som områdetype 2. Området er pålagt deklaration vedr. konsekvenszone for naturgasledning. Støjgrænsen for området er 60 dB(A). 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00