Rammer for by og land

3.C.2


Bestemmelser

Plannummer 3.C.2 
Plannavn Centerområde ved Møllegade i Jelling 
Anvendelse generelt Centerområde 
Anvendelse specifik Bycenter 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som butikker (jf. bestemmelser herunder), kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v. 
Bebyggelsens omfang Bygningshøjden kan ses på højdekortet og må således ikke overstige henholdsvis: 8,5 meter, 11 meter og 12,5 meter. Indenfor området kan der etableres mindre butikker med et maksimalt bruttoetageareal på 300 m². Bygninger med høj og middelhøj kulturhistorisk værdi bør om- og tilbygges i respekt for bygningens samlede udtryk og karakteren i området. Facaderne - herunder butiksfacader - skal fremstå som en helhed fra terræn til tag. Der er ikke krav til bestemte materialer, men materialerne skal være præget af høj kvalitet og anvendes på en måde, så der skabes et smukt område med god helhedsvirkning til omkringliggende byggeri. Se skema for samlet ramme til butiksformål. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Skiltning og reklamering skal etableres så diskret som muligt og godkendes i hvert enkelt tilfælde enten efter en konkret vurdering eller efter en af Byrådet godkendt skilteplan. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00