Rammer for by og land

3.C.2


Bestemmelser

Plannavn
Centerområde ved Møllegade i Jelling

Anvendelse generelt
Centerområde

Anvendelse specifik
Bycenter

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
70%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. bygningshøjde
12,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som butikker (jf. bestemmelser herunder), kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v.

Bebyggelsens omfang
Bygningshøjden kan ses på højdekortet og må således ikke overstige henholdsvis: 8,5 meter, 11 meter og 12,5 meter. Indenfor området kan der etableres mindre butikker med et maksimalt bruttoetageareal på 300 m². Bygninger med høj og middelhøj kulturhistorisk værdi bør om- og tilbygges i respekt for bygningens samlede udtryk og karakteren i området. Facaderne - herunder butiksfacader - skal fremstå som en helhed fra terræn til tag. Der er ikke krav til bestemte materialer, men materialerne skal være præget af høj kvalitet og anvendes på en måde, så der skabes et smukt område med god helhedsvirkning til omkringliggende byggeri. Se skema for samlet ramme til butiksformål.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Skiltning og reklamering skal etableres så diskret som muligt og godkendes i hvert enkelt tilfælde enten efter en konkret vurdering eller efter en af Byrådet godkendt skilteplan.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00