Rammer for by og land

3.C.1


Bestemmelser

Plannummer 3.C.1 
Plannavn Centerområde ved Gorms Torv i Jelling 
Anvendelse generelt Centerområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 70% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til centerformål som butikker (jf. bestemmelser herunder), kontorerhverv, mindre ikke-generende fremstillingsvirksomhed, boliger og offentlige formål, herunder udstilling, kulturhus, friarealer, parkeringspladser m.v.Omkring torvet foran Byens Hus og i en ny randbebyggelse mellem Møllegade og Stationsvej skal bebyggelsens stueetage i videst mulig omfang anvendestil kunderelaterede funktioner (butik/kontor) og ikke til boliger. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsesprocenten for området som helhed, må maksimalt være 70. Delområder kan således gives en højere bebyggelsesprocent. Indenfor området kan der indrettes butikker med et samlet maksimalt bruttoetageareal på 8.000 m². Den enkelte butik må ikke overstige 3.000 m² for dagligvarer og 1.500 m² for udvalgsvarer. Bygningermed høj og middelhøj kulturhistorisk værdi bør om- og tilbygges i respekt for bygningens samlede udtryk og karakteren i området. Facaderne - herunder butiksfacader - skal fremstå som en helhed fra terræn til tag. Der er ikke krav til bestemte materialer, men materialerne skal værepræget af høj kvalitet og anvendes på en måde, så der skabes et smukt område med god helhedsvirkning til omkringliggende byggeri. Samlet ramme for butiksarealer i Jelling Bymidte: 8.200 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00