Rammer for by og land

3.B.5


Bestemmelser

Plannummer 3.B.5 
Plannavn Boligområde ved Jernbanevej i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Blandet boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner, mindre butikker og fælles anlæg for områdets daglige forsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Ny bebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter, udformning og dimensionering, der naturligt kan passes ind i den eksisterende bebyggelse. 
Opholdsarealer Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdets veje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpende foranstaltninger. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00