Rammer for by og land

3.B.41


Bestemmelser

Plannummer 3.B.41 
Plannavn Boligområde ved Skovgade i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Bebyggelsens omfang Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Miljø Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en screening for konsekvensvurdering. 
Bemærkning til zonestatus Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. Der skal friholdes en gennemgående grøn kile i den østlige trediedel af området, og der skal ske en landskabelig tilpasning af bebyggelsen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00