Rammer for by og land

3.B.41


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Skovgade i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en screening for konsekvensvurdering.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. Der skal friholdes en gennemgående grøn kile i den østlige trediedel af området, og der skal ske en landskabelig tilpasning af bebyggelsen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00