Rammer for by og land

3.B.4


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Gormsgade i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner,mindre butikker og fælles anlæg for områdets dagligeforsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, derkan indpasses i området uden genevirkninger i forhold tilomgivelserne. Den enkelte dagligvarebutik må max. værepå 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutikmå max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Dermå ikke etableres så mange mindre butikker, at de samletvil kunne betjene et større område end lokalområdet. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Nybebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter,udformning og dimensionering, som naturligt kan passesind i den eksisterende bebyggelse.

Opholdsarealer
Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdetsveje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpendeforanstaltninger.

Miljø
Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens§ 53 vedr. byggelinier om faste fortidsminder.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00