Rammer for by og land

3.B.39


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Gammelbyvej i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Miljø
Da området kan have indvirkning på et nærliggende Natura 2000-område, skal der inden detailplanlægning og udnyttelse af området laves en konsekvensvurdering.

Bemærkning til zonestatus
Området er i landzone. Området overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Arealet til boligområder udlægges på den særlige betingelse, at der inden lokalplanlægning skal laves en helhedsplan, der sikrer en god trafikforsyning og den mest hensigtmæssige udbygning af området. Udstykning og bebyggelse skal ske efter en samlet plan der tager hensyn til bebyggelsens indpasning i området. Den særlige husmandsstruktur i området skal komme til udtryk i udformningen af bebyggelsesplanen. I forbindelse med lokalplanlægning skal der laves en screening for konsekvensvurdering i forhold til Habitatdirektivet. Eksisterende levende hegn skal bevares.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00