Rammer for by og land

3.B.36


Bestemmelser

Plannummer 3.B.36 
Plannavn Boligområde ved Søndervang i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Bebyggelsesprocent 50% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 3.0 
Max. bygningshøjde 12.0 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner. 
Opholdsarealer Bebyggelsen skal opføres på en sådan måde, at boldbaner og andre grønne arealer i videst muligt omfang bevares. 
Miljø En del af området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle-Herning. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkeltområder ved lokalplanlægning kan få en højere bebyggelsesprocent. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00