Rammer for by og land

3.B.36


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Søndervang i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Landzone

Zonestatus
Landzone

Bebyggelsesprocent
50%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
3.0

Max. bygningshøjde
12.0

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, etageboligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Opholdsarealer
Bebyggelsen skal opføres på en sådan måde, at boldbaner og andre grønne arealer i videst muligt omfang bevares.

Miljø
En del af området er omfattet af støj- og vibrationsgrænsen for jernbanen Vejle-Herning.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkeltområder ved lokalplanlægning kan få en højere bebyggelsesprocent.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00