Rammer for by og land

3.B.35


Bestemmelser

Plannummer 3.B.35 
Plannavn Boligområde ved Sydkrogen i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. En mindre del af området (arealets vestlige ende) kan ved lokalplanlægning udlægges til offentlige formål med henblik på opførelse af børnehave/daginstitution. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. 
Opholdsarealer Ved lokalplanlægning skal der udlægges friareal mellem kommende bebyggelse i området og alléen til Haughus. 
Miljø Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00