Rammer for by og land

3.B.35


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Sydkrogen i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. En mindre del af området (arealets vestlige ende) kan ved lokalplanlægning udlægges til offentlige formål med henblik på opførelse af børnehave/daginstitution.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40.

Opholdsarealer
Ved lokalplanlægning skal der udlægges friareal mellem kommende bebyggelse i området og alléen til Haughus.

Miljø
Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00