Rammer for by og land

3.B.34


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Grangaard Allé i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, i form af lav boligbebyggelse og kollektive anlæg som f.eks. offentlige og private institutioner.

Bebyggelsens omfang
Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Områdets beliggenhed i den forudsatte nyplantede skov vil kunne få en særlig identitet, hvor skoven ud over læ vil skabe fine rekreative muligheder.

Miljø
Regnvand skal opsamles i lokale regnvandsbassiner som afleder til Grejs Å og Skovdallund Møllebæk.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
I området findes fredede diger. Ny bebyggelse skal tilpasses, således at der tages hensyn til digerne.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00