Rammer for by og land

3.B.29


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Haverne i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Arealet er meget markant placeret i området på en mindre bakkeø, så det er af stor betydning at bebyggelser får en høj arkitektonisk kvalitet. Relationen til landskabet er vigtig, og der vil være mulighed for både at lave en bebyggelse af tværgående stokbebyggelser, hvor landskabet kan trækkes med ind i bebyggelsen, eller et bymursmotiv, hvor bebyggelsen formidler en overgang fra det indre landskab til det ydre.

Miljø
Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00