Rammer for by og land

3.B.29


Bestemmelser

Plannummer 3.B.29 
Plannavn Boligområde ved Haverne i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Arealet er meget markant placeret i området på en mindre bakkeø, så det er af stor betydning at bebyggelser får en høj arkitektonisk kvalitet. Relationen til landskabet er vigtig, og der vil være mulighed for både at lave en bebyggelse af tværgående stokbebyggelser, hvor landskabet kan trækkes med ind i bebyggelsen, eller et bymursmotiv, hvor bebyggelsen formidler en overgang fra det indre landskab til det ydre. 
Miljø Regnvand skal føres til regnvandsbassiner i de grønne kiler. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00