Rammer for by og land

3.B.27


Bestemmelser

Plannummer 3.B.27 
Plannavn Boligområde ved Fåruplund i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt grønne friarealer. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Udstykningen af området skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan. 
Miljø Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17, vedr. 300 meter beskyttelseslinier omkring skove. Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18, vedr. 100 meter beskyttelseslinier omkring faste fortidsminder (Ravnshøj). 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00