Rammer for by og land

3.B.27


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fåruplund i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt grønne friarealer.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav eller åben-lav boligbebyggelse. Udstykningen af området skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Miljø
Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 17, vedr. 300 meter beskyttelseslinier omkring skove. Dele af området er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 18, vedr. 100 meter beskyttelseslinier omkring faste fortidsminder (Ravnshøj).

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00