Rammer for by og land

3.B.24


Bestemmelser

Plannummer 3.B.24 
Plannavn Boligområde ved Præsteager i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg for områdets beboere. Endvidere er det muligt at anvende området til offentlige formål som institutioner, højskole, plejehjem o.lign. 
Bebyggelsens omfang Udstykningen af området skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan. 
Miljø Ved udformningen i randbebyggelsen mod golfbanen skal der tages særlige landskabelige hensyn, ligesom der reserveres areal til sikkerhed og sti, jf. lokalplan 144. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00