Rammer for by og land

3.B.24


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Præsteager i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg for områdets beboere. Endvidere er det muligt at anvende området til offentlige formål som institutioner, højskole, plejehjem o.lign.

Bebyggelsens omfang
Udstykningen af området skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem tæt-lav eller åben-lav bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Miljø
Ved udformningen i randbebyggelsen mod golfbanen skal der tages særlige landskabelige hensyn, ligesom der reserveres areal til sikkerhed og sti, jf. lokalplan 144.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00