Rammer for by og land

3.B.22


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Nørrevang og Vejlevej i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner, mindre butikker og fælles anlæg for områdets daglige forsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Ny bebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter, udformning og dimensionering, der naturligt kan passes ind i den eksisterende bebyggelse.

Opholdsarealer
Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdets veje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Indenfor rammeområderne 3.B.2, 3.B.21, 3.B.22 og 3.E.2 er der langs Vejlevej, mulighed for etablering af op til 2 dagligvarebutikker i alt, hver på op til 1.000 m².

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00