Rammer for by og land

3.B.21


Bestemmelser

Plannummer 3.B.21 
Plannavn Boligområde ved Thyrasvej i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner,mindre butikker og fælles anlæg for områdets dagligeforsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, derkan indpasses i området uden genevirkninger i forhold tilomgivelserne. Den enkelte dagligvarebutik må max. værepå 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutikmå max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Dermå ikke etableres så mange mindre butikker, at de samletvil kunne betjene et større område end lokalområdet. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Nybebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter,udformning og dimensionering, som naturligt kan passesind i den eksisterende bebyggelse. 
Opholdsarealer Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdetsveje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpendeforanstaltninger. 
Miljø Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturfredningslovens§ 53 vedr. byggelinier om faste fortidsminder. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00