Rammer for by og land

3.B.2


Bestemmelser

Plannummer 3.B.2 
Plannavn Boligområde ved Skovgade i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af den enkelte ejendom 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner,mindre butikker og fælles anlæg for områdets dagligeforsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, derkan indpasses i området uden genevirkninger i forhold tilomgivelserne. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer. Den enkelte dagligvarebutik må max. værepå 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutikmå max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Dermå ikke etableres så mange mindre butikker, at de samletvil kunne betjene et større område end lokalområdet. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Nybebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter,udformning og dimensionering, der naturligt kan passesind i den eksisterende bebyggelse. 
Opholdsarealer Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdetsveje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpendeforanstaltninger. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00