Rammer for by og land

3.B.2


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Skovgade i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner,mindre butikker og fælles anlæg for områdets dagligeforsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, derkan indpasses i området uden genevirkninger i forhold tilomgivelserne. Desuden kan området anvendes til nationalhistoriske fortidsminder, formidling af Verdensarven, parkeringspladser og rekreative arealer. Den enkelte dagligvarebutik må max. værepå 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutikmå max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Dermå ikke etableres så mange mindre butikker, at de samletvil kunne betjene et større område end lokalområdet.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Nybebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter,udformning og dimensionering, der naturligt kan passesind i den eksisterende bebyggelse.

Opholdsarealer
Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdetsveje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpendeforanstaltninger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00