Rammer for by og land

3.B.18


Bestemmelser

Plannummer 3.B.18 
Plannavn Boligområde ved Ringvejen i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus By- og landzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 40% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 1.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav boligbebyggelse, som rækkehuse, kædehuse o. lign. Højagerkollegiet kan anvendes som overnatningsfacilitet med f.eks. vandrehjemslignende funktion og i forbindelse med uddannelses-, kursus- og turismefunktioner. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00