Rammer for by og land

3.B.18


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ringvejen i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav boligbebyggelse, som rækkehuse, kædehuse o. lign. Højagerkollegiet kan anvendes som overnatningsfacilitet med f.eks. vandrehjemslignende funktion og i forbindelse med uddannelses-, kursus- og turismefunktioner. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, skal forblive i landzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00