Rammer for by og land

3.B.14


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Fårupled i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
By- og landzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg for områdets beboere.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Udstykningen af områderne skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem åben-lav eller tæt-lav bebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Miljø
Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 17 vedr. 300 m beskyttelseslinie ved større skove. Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 m beskyttelseslinier omkring faste fortidsminder. (gravhøj m. mb. 3009:14)

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00