Rammer for by og land

3.B.13


Bestemmelser

Plannummer 3.B.13 
Plannavn Boligområde ved Hvesager i Jelling 
Anvendelse generelt Boligområde 
Anvendelse specifik Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Bebyggelsesprocent 30% 
Bebyggelsesprocent af rammeområde under ét 
Max. antal etager 2.0 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til boligformål samt fællesanlæg for områdets beboere. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelsen må være tæt-lav og åben-lav boligbebyggelse. Ved åben-lav boligbebyggelse må bebyggelsesprocenten maksimalt være 30 for den enkelte ejendom. For ejendomme, der anvendes til tæt-lav boligbebyggelse, er bebyggelsesprocenten max. 40. Udstykningen af områderne skal kunne ske i storparceller, der åbner for valgmulighed mellem tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan. 
Miljø Dele af området er omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 18 vedr. 100 m beskyttelseslinier omkring faste fortidsminder. (gravhøj m. mb. 3009:14) 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder at de enkelte grunde (storparceller) kan få en højere bebyggelsesprocent ved lokalplanlægningen. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00