Rammer for by og land

3.B.10


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Ringvejen i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
40%

Bebyggelsesprocent af
rammeområde under ét

Max. antal etager
1.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål.

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være tæt-lav boligbebyggelse, som rækkehuse, kædehuse o. lign. Bebyggelse må kun finde sted efter en af Byrådet nærmere godkendt bebyggelsesplan.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone.

Særlige bestemmelser
Bebyggelsesprocenten gælder for området som helhed, hvilket betyder, at enkelte grunde ved lokalplanlægning kan få en højere bebyggelsesprocent.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00