Rammer for by og land

3.B.1


Bestemmelser

Plannavn
Boligområde ved Mølvangvej i Jelling

Anvendelse generelt
Boligområde

Anvendelse specifik
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Bebyggelsesprocent
30%

Bebyggelsesprocent af
den enkelte ejendom

Max. antal etager
2.0

Max. bygningshøjde
8,5 m

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål, institutioner, mindre butikker og fælles anlæg for områdets daglige forsyning samt andre nærmere angivne erhvervstyper, der kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Den enkelte dagligvarebutik må max. være på 1.000 m² bruttoetagemeter og den enkelte udvalgsvarebutik må max. være på 500 m² bruttoetagemeter. Der må ikke etableres så mange mindre butikker, at de samlet vil kunne betjene et større område end lokalområdet..

Bebyggelsens omfang
Bebyggelsen må være åben-lav boligbebyggelse. Ny bebyggelse skal så vidt muligt udformes med en karakter, udformning og dimensionering, som naturligt kan passes ind i den eksisterende bebyggelse.

Opholdsarealer
Der skal åbnes mulighed for, at der på visse af områdets veje etableres opholds- og legeområder samt hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00