Rammer for by og land

2.R.2


Bestemmelser

Plannavn
Rekreativt område ved Donneruplund i Give

Anvendelse generelt
Rekreativt område

Anvendelse specifik
Rekreativt område

Fremtidig zonestatus
Byzone

Zonestatus
By- og landzone

Områdets anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af naturområde og jordbrugsmæssig anvendelse.

Trafik
Der kan etableres stier og opholdsarealer.

Bemærkning til zonestatus
Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning.

Særlige bestemmelser
Området skal henligge som natur- og jordbrugsområde, og må ikke bebygges eller udnyttes til by- og erhvervsformål.

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00