Rammer for by og land

2.R.2


Bestemmelser

Plannummer 2.R.2 
Plannavn Rekreativt område ved Donneruplund i Give 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Anvendelse specifik Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Områdets anvendelse Områdets anvendelse fastlægges til rekreative formål, i form af naturområde og jordbrugsmæssig anvendelse. 
Trafik Der kan etableres stier og opholdsarealer. 
Bemærkning til zonestatus Området er i byzone og landzone. Den del af området der er i landzone, overføres til byzone ved lokalplanlægning. 
Særlige bestemmelser Området skal henligge som natur- og jordbrugsområde, og må ikke bebygges eller udnyttes til by- og erhvervsformål. 

Status

Vedtaget


Vejle Kommune • Skolegade 1 • 7100 Vejle • Tlf.: 76 81 00 00